Slovenský Deutsch English
Tehotenské oblečenie

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hoffmanngolf.com.


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hoffmanngolf.com a zároveň predávajúcim je spoločnosť:


Tee Media s.r.o.
Furčianska 50
040 14 Košice
SLOVAKIA


IČO: 36674311, IČ DPH: SK2022240792
Číslo účtu: 2626144160/1100
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2614 4160
SWIFT: TATRSKBX


e-mail : info@hoffmanngolf.com
Tel.č.: +421 55 72 88 466


Predávajúci sa zaväzuje dodať zákazníkom:

  • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
  • Tovar, ktorý bol vyšpecifikovaný v objednávke a potvrdený predávajúcim.
  • Ak predávajúci nemôže z objektívnych dôvodov dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

Kupujúci sa zaväzuje:

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu po potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň potvrdenia objednávky.


Objednávanie tovaru:

Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:


  • on-line priamo na našej stránke www.hoffmanngolf.com
  • e-mailom na našu e-mailovú adresu: info@hoffmanngolf.com kde uvedie: presnú špecifikáciu tovaru, doručovaciu adresu a telefónne číslo

Objednávka:

Kúpna zmluva vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.


Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky: presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.


Storno objednávky:

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby začatia výroby tovaru, a to e-mailom na adrese: info@hoffmanngolf.com.


Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť: meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.


Ak po zaplatení kúpnej ceny došlo k začatiu výroby tovaru, nie je možné zo strany kupujúceho jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy (potvrdenej objednávky).


Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v týchto prípadoch:


  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru, prípadne ak tovar nie je možné dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný obratom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Cena za tovar:

Ceny sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky sú uvádzané vrátane DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.


Platba za tovar:

Platbu je nutné uskutočniť na účet predávajúceho: Tatra banka 2626144160/1100.


Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 7 dní od potvrdenia objednávky, kúpna zmluva zaniká.


Dodacie podmienky:

Nakoľko sa jedná o ručnú výrobu a náročné technologické postupy zvyčajne dodávka je realizovaná v rozpätí 4 až 6 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky a úhrady kúpnej ceny. Vo výnimočných prípadoch a po dohovore s kupujúcim môže byť dodacia lehota dlhšia.


Miesto plnenia dodávky určuje kupujúci v potvrdenej objednávke. Dodávka sa považuje za splnenú osobným odovzdaním, resp. prevzatím tovaru, jej odovzdaním dopravcovi (kuriér).


Kupujúci je povinný tovar riadne prevziať.


Viditeľné chyby zistené pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho ihneď po prevzatí, najneskôr však do 15 kalendárnych dní. Za poškodenie tovaru spôsobené dopravcom zodpovedá dopravca.


Záruky a reklamácie:

Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov. Reklamácia na dodaný tovar sa riadi platnými predpismi Slovenskej republiky.


Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia tovaru spôsobené jeho nešetrným zaobchádzaním (napr.: nepoužívaním hadcoveru, použitím iným spôsobom než na čo je určený – hra mimo green a pod).


Ochrana osobných údajov:

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručením objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely a nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).V Košiciach, dňa 15. júla 2015


Ing. Tomáš Hoffmann